AFBAN - academy for bankers
14.jpg
Pagina’s

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Academy for Bankers en opdrachtgevers betreffende deelname of opdracht tot het houden van trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin des woords, hierna te noemen “training”.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover zij schriftelijk zijn bevestigd door Academy for Bankers. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 • Startmoment van de training: de eerste trainingsdag.
 • Annuleren: het beëindigen van de opdracht voor een training of verplaatsen van het startmoment van de training.
 • Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zij door Academy for Bankers schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen Academy for Bankers en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier, door de door Academy for Bankers en de opdrachtgever getekende schriftelijke bevestiging of door schriftelijke bevestiging door Academy for Bankers aan de opdrachtgever van diens per e-mail verzonden aanmelding of opdracht.

Artikel 3 Annulering of verplaatsing door de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever voor een cursus heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een cursus te annuleren per aangetekend verzonden brief.
 2. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot vier weken voor aanvang van de eerste trainingsdag kosteloos geschieden.
 3. Bij annulering korter dan vier weken voor aanvang van de eerste trainingsdag is de opdrachtgever verplicht 100 % van het trainingsgeld te vergoeden.
 4. In geval de opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de training de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de training deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

 Artikel 4 Annulering door Academy for Bankers

Academy for Bankers heeft het recht zonder opgave van redenen de training te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Academy for Bankers betaalde bedrag.

Artikel 5 Vervanging

De opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan de training laten deelnemen, indien de vervanging binnen 24 uur na de annulering van de oorspronkelijke deelnemer aan Academy for Bankers wordt medegedeeld. Voorwaarde voor de vervanging is dat het plannen van het persoonlijk doelstellend gesprek nog mogelijk is. Vervanging na de start van de training is niet meer toegestaan. Deze bepaling laat onverlet het recht van Academy for Bankers op grond van artikel 4.

Artikel 6 Prijzen

Prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2.

Artikel 7 Betaling

 1. Academy for Bankers brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever dient het verschuldigde trainingsgeld te voldoen een maand voor de aanvang van de training, doch uiterlijk 10 dagen na facturering op de door Academy for Bankers aangegeven wijze zonder opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming door Academy for Bankers, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. De reis- en verblijfkosten evenals verplichte literatuur in verband met deelname aan een training zijn in het cursusgeld niet begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld staat. De verblijfkosten dienen door de opdrachtgever te worden voldaan aan de door Academy for Bankers gekozen accommodatie.
 3. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Academy for Bankers steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft is Academy for Bankers gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.
 4. De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan Academy for Bankers alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, evenals de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van 113 Euro.

Artikel 8 Opschorting en ontbinding

Academy for Bankers heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel van de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een training te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 7.

Artikel 9 Auteursrecht

 1. Het auteursrecht op de door Academy for Bankers uitgegeven brochures, projectmateriaal en trainingsmateriaal berust bij Academy for Inspirational Leadership, tenzij een ander auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Academy for Bankers zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.
 2. Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van Academy for Bankers, berust uitsluitend bij Academy for Bankers.

Artikel 10 Overname van personeel

De werknemers van Academy for Bankers zijn tijdens het dienstverband en gedurende twee jaar na beëindiging van het dienstverband met Academy for Bankers aan een concurrentiebeding gebonden inhoudende dat zij geen werkzaamheden voor relaties van Academy for Bankers mogen verrichten. Op grond daarvan staat het de opdrachtgever niet vrij gedurende de voornoemde periode buiten Academy for Bankers om, ex-werknemers van Academy for Bankers in dienst te nemen, dan wel anderszins gebruik te maken van hun diensten. Dit geldt ook voor de situatie, dat de ex-werknemer in dienst is bij een derde.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Academy for Bankers spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden van de Vereniging van Trainings- en opleidingsinstituten in Nederland (VETRON) uit te voeren.
 2. Academy for Bankers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten opzichte van de opdrachtgever voor enige schade dan in het geval van haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voorzover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
 3. Buiten de in lid 2. bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van 6 (zes) maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan 11.344 Euro.
 4. Academy for Bankers is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. Academy for Bankers zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij danwel die van een derde aan te spreken.

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen Academy for Bankers en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter.

CONTACT

AFBAN - Academy For BANkers

Postbus 291
2170 AG Sassenheim

t +31.252.221.216
e info at afban.eu
w www.afban.eu